Wheaton, Kristan J.

Teaching Strategic Intelligence Through Games / [Texto impreso] .-- Philadelphia : Taylor and Francis Group ,

Taylor & Francis, 325 Chestnut St., Philadelphia, PA 19106

Analisis de inteligencia
Koha-Kobli, © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España, 2013

Powered by Koha